منتظر بمانید ...

سواد چیست ؟
مفهوم سوادمفهوم سواد در قرن گذشته، تغییرات بسیاری کرده است و این چهارمین تعریف سواد است که توسط یونسکو به صورت رسمی اعلام میشود. به طور خلاصه و طبق این تعریف، باسواد کسی است که بتواند از خواندهها و دانستههای خود تغییری در زندگی خود ایجاد کند.با تعریف جدیدی که یونسکو ارایه داده باسوادی، توانایی تغیی ...