منتظر بمانید ...

تعهدنامه تغییر عادت
تعهدنامهانجام اجرایی مطالب این سایت تا رسیدن به اهداف شخصی و کاریمن آقا/خانم .........................................متعهد می شوم تا تمامی اصول اثبات شده سایت بازاریابی پاشا را اجرا کنم و در صورتیکه به هر دلیل ،فردی یا ذهن تنبلم من را از انجام این امور باز داشت با درایت دوباره به تعهدم بر می گردم ...