منتظر بمانید ...

کتاب هایی که باورتان را تغییر می دهد
کتاب بخواهید تا به شما داده میشود برای تغییرات بنیادی و اساسی در زندگی باید چه کرد؟ آیا با استفاده از قوانینی خاص میتوان در تمام جنبههای زندگی، روابط، سلامتی، ثروت و ... تحول بزرگی ایجاد کرد؟ استر هیکس در کتاب بخواهید و به شما داده میشود 22 راهکار به خوانندگان میآموزد که با قانون جذب میتوان حال خو ...
تعهدنامه تغییر عادت
تعهدنامهانجام اجرایی مطالب این سایت تا رسیدن به اهداف شخصی و کاریمن آقا/خانم .........................................متعهد می شوم تا تمامی اصول اثبات شده سایت بازاریابی پاشا را اجرا کنم و در صورتیکه به هر دلیل ،فردی یا ذهن تنبلم من را از انجام این امور باز داشت با درایت دوباره به تعهدم بر می گردم ...