منتظر بمانید ...

مقالات بازاریابی

چطور برای افزایش درآمد راهکارهای تضمینی بیابیم؟ (از دیدگاه ماتریس swot)

یکی از راهکارهای افزایش درآمد در کسب و کار تحلیل ماتریس swot است. 

swot یعنی : 

قوت (Strength)

ضعف (Weakness)

فرصت (Opportunity)

تهدید (Threat)

با شناخت درست این موارد و تجزیه تحلیل آن ها می توان در مسیر افزایش درآمد گام برداشت.

لطفاً به ویدئو توجه فرمایید.

0 نظرات

ارسال نظر